Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu Internetowego Studio „Proszę Bardzo”

Sklep internetowy Studio „Proszę Bardzo” dostępny jest pod adresem: www.proszebardzo.com,a jego właścicielem jest Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek (zwany dalej Usługodawcą);

Dane adresowe: Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, ul. Srebrna 8, 43-400 Cieszyn

NIP: 548-228-11-05
REGON: 364739401
wpis do CEIDG: 20.06.2016
numer rachunku bankowego: 24 1140 2004 0000 3102 7633 6683

1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady funkcjonowania sklepu internetowego, zawierania, realizowania oraz rozwiązywania umów sprzedaży, a także zbiór praw i obowiązków Klienta oraz Usługodawcy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Usługodawca – Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, wyłączny właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.proszebardzo.com.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.proszebardzo.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług elektronicznych.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające informacje na temat rodzaju oraz ilości zakupionego towaru lub usług, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Dowód zakupu – rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych
formularzy, dostępnych w witrynie internetowej Sklepu w celu założenia Konta przez Użytkownika.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.proszebardzo.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy działający pod www.proszebardzo.com, prowadzony jest przez firmę Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek.

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady odstępowania od Umów sprzedaży zawartych ze Sklepem Internetowym;

e) zasady składania i rozpatrywania reklamacji towaru zakupionego w Sklepie Internetowym.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jest on dostępny na stronie www.proszebardzo.com, a na życzenie klienta może zostać przesłany pocztą elektroniczną.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja klienta na www.proszebardzo.com.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep www.proszebardzo.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.proszebardzo.com

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.proszebardzo.com,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.proszebardzo.com, dokonać wyboru  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


5.DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost. Koszty dostawy wynoszą:

a) wysyłka kurierem DHL lub DPD

Koszt dostawy:

– przy płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych – 17 zł

– przy płatności za pobraniem – 20 zł

b) wysyłka Paczkomatem Inpost

Koszt dostawy:

– przy płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych – 10 zł

c) odbiór osobisty

Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru w siedzibie Studio „Proszę Bardzo” , przy ul. Srebrnej 8 w Cieszynie, w godzinach pracy sklepu: od poniedziałku do piątku 9.30-17.00, w soboty: 9.30 – 13.00. W przypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi żadnych kosztów.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Do przesyłki z zakupionym towarem dołączany jest dowód sprzedaży


6.CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia należnej opłaty w następujących formach:

a) przelewem na konto bankowe nr 24 1140 2004 0000 3102 7633 6683, Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, ul Srebrna 8, 43-400 Cieszyn,

b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej,

c) przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dostawy towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy możliwe jest po uprzednim poinformowaniu Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek o takim zamiarze. Należy to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@proszebardzo.com lub poczty tradycyjnej: Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, ul. Srebrna 8, 43-400 Cieszyn przesyłając stosowne oświadczenie.

7.3. Zwracany towar należy odesłać na adres Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, ul. Srebrna 8, 43-400 Cieszyn z dopiskiem „zwrot” – najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt należy odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7.4. Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5 Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.

7.6. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Kupującego koszty przesyłki z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem towaru do Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek obciążają Kupującego.

7.7. Zwracany towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nie posiadać cech użytkowania.

8. REKLAMACJE TOWARU

8.1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@proszebardzo.com. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby z przyczyn niezależnych od sklepu byłoby to niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w jego funkcjonowaniu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Studio „Proszę Bardzo” ul. Srebrna 8, 43-400 Cieszyn lub na adres: kontakt@proszebardzo.com.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek z siedzibą w Cieszynie ul. Srebrna 8, tel. 503 772 741, e-mail: kontakt@proszebardzo.com.

10.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie:

10.4.1. pisemnej na adres: Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, ul. Srebrna 8, 43-400 Cieszyn;

10.4.2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@proszebardzo.com

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

11.1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.2.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

11.3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

11.4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

11.5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

11.6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

11.7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox:www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer:www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome:www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari:www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

11.8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Studio „Proszę Bardzo” Monika Kurek.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.